Ledningsystem FR 2000

Arbetet på G Eriksson Mekaniska sker i samma lokal med samma personal som systerföretaget Tätsvets Hedquist AB, Tätsvets står för ledningssystemet vi arbetar under. En sammanslagning är planerad.

FR2000 VERKSAMHETSLEDNING

FR2000 är en kravstandard som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Utöver kraven för kvalitet, miljö och arbetsmiljö innehåller FR2000 kravstandard även krav inom områdena brandskydd, kompetens och säkerhet.

Standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

Vi startade 2019 ett genomgripande arbete med att införa det integrerade Ledningssystemet FR2000:22 i företaget, vilket även inkluderar ISO 3834 enligt tilläggskrav, vi arbetar idag enligt tilläggskraven men den delen är inte certifierad utan en arbetsprincip.

Vad är FR2000?

Till skillnad från ISO är FR2000 ett sammanhängande Ledningssystem anpassat till de mindre företagens villkor och arbetssätt. FR2000 3 parts revideras av ackrediterat certifieringsorgan godkänt av Swedac. Ledningssystemet är ett integrerat ledningssystem som utgår från ISO 9001:2015 kvalitet, ISO 14001:2015 miljö, ISO 26000:2010 socialt ansvarstagande, SS 624070:2009, kompetensförsörjning, OHSAS 18001:2007 Arbetsmiljö, AFS 2001:1, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ( SAM ), AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt hälsa och säkerhet samt brand ( SBA ). FR2000 är flödesorienterat med en logisk uppbyggnad som följer ordningen i företagets processer på ett systematiskt sätt.

Kapitelindelningen går från order till leverans, vilket innebär att företaget lättare känner igen sig i krav och rutiner. Kravtexten är uppdelad i sex kapitel: Ledning, Marknadsföring, Försäljning, Utveckling av varor och tjänster, Inköp av varor och tjänster, Produktion och leverans av varor och tjänster samt Arbete på extern plats.

FR2000 har färre dokumentationskrav än ISO men går längre i den praktiska tillämpningen och säkerställer Planera, Genomföra, Följ upp och Förbättra.

Certifikatet är giltigt i tre år med mellanliggande 2 årliga tillämpningsrevisioner.

FR2000 uppfyller samtliga krav som t.ex. offentliga beställare ställer på sina leverantörer.

Miljöarbetet integreras i en verksamhetsplan med syfte, strategier och mål för miljöarbetet.

Verksamhetshandboken är unik för varje företag och skrivs så att alla medarbetare kan förstå den. Den innehåller allt som behövs för att effektivt driva företaget på samtliga nivåer utifrån ett kvalitativt och miljövänligt sätt med minimal administration och säkerställt arbetsmiljöarbete!

Ledningssystem fr2000 certifiering
FR 2000 Swedac ackreditering

FR 2000 utgår från:

ISO 9001:2015 kvalitet.
ISO 14001:2015 miljö.
ISO 26000:2010 socialt ansvarstagande.
SS 624070:2009, kompetensförsörjning.
OHSAS 18001:2007 Arbetsmiljö.
AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete ( SAM ).
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt hälsa och säkerhet samt brand ( SBA ).